Home
Aanmeldnaam: Wachtwoord:
 | Account aanmaken | Wachtwoord vergeten
Geavanceerd zoeken Sorteer op:

Voorwaarden voor de koper

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Luchtfoto: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD, Blu-ray of memory stick.
Luchtfotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Toepassing van deze Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die via RPX4U lopen tussen een Luchtfotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij in de licentievoorwaarden uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken of dat de Luchtfotograaf kenbaar heeft gemaakt dat andere voorwaarden gelden.

Auteursrecht
Het auteursrecht alsmede het publicatierecht berust (overeenkomstig de bepalingen van de Auteurswet) bij de Luchtfotograaf wiens werk wordt verkocht, tenzij in de licentievoorwaarden nadrukkelijk anders overeen is gekomen.

Betaling/levering
Archief materiaal
RPX4U zal bij verkoop van bestaande Luchtfoto’s te allen tijde van te voren een betaling van de klant verwachten, waarna de bestelling direct en volgens de specificaties van de klant in behandeling wordt genomen.

Opdrachten
Voor de Wederpartij is het mogelijk om via RPX4U een offerte aan te vragen. Deze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Luchtfotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.

De Luchtfotograaf is gerechtigd om alvorens het werk (verder) uit te voeren, van de Wederpartij te verlangen dat deze voor zijn betalingsverplichtingen een voor RPX4U en de Luchtfotograaf een acceptabele zekerheid stelt. Weigering van de opdrachtgever om zodanige zekerheid te stellen geeft de Luchtfotograaf het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en zonder dat de Luchtfotograaf tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

Klachten
Klachten inzake de geleverde Luchtfoto’s dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Luchtfoto’s schriftelijk aan RPX4U en de Luchtfotograaf te worden medegedeeld. De Luchtfotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Internet
In geval van overeengekomen gebruik op Internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Luchtfoto’s niet groter zijn dan in de overeenkomst is afgesproken.
De Wederpartij zal van de Luchtfoto’s geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de Wederpartij de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Luchtfoto’s wissen dan wel vernietigen.

De Wederpartij zal de Luchtfotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Luchtfoto’s zijn afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Luchtfotograaf verstrekken.

Licentie
Toestemming voor gebruik van een Luchtfoto’s door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de
Luchtfotograaf is omschreven op de website van RPX4U en/of in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Indien de omvang van de licentie niet is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Luchtfotograaf, hebben bedoeld.

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Indien door de Luchtfotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Voorwaarden licenties
Standaard NIET commercieel gebruik.(momenteel alleen beschikbaar)
De Wederpartij heeft het recht om de Luchtfoto’s te gebruiken voor niet commerciële doeleinden.
Hierbij zijn niet commerciële activiteiten en website, die inkomsten genereren uit reclame uitgesloten.

Standaard commercieel gebruik.(Binnenkort beschikbaar).
De Wederpartij heeft het recht om de Luchtfoto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Doorverkoop
De Wederpartij is niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van de Luchtfoto’s dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het Auteursrecht van de bij RPX4U aangesloten luchtfotografen. In dit geval is de Luchtfotograaf gerechtigd om schade vergoeding te eisen, die volgens de Algemene Voorwaarden geldig is. Bij inbreuk komt de Luchtfotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Luchtfotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding
De naam van de Luchtfotograaf dient duidelijk bij de Luchtfoto’s te worden vermeld of met een verwijzing naar de Luchtfoto’s in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders is overeengekomen in de licentievoorwaarden.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarden is de Luchtfotograaf gerechtigd een vergoeding te eisen van tenminste 100% van de door de Luchtfotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen de Luchtfoto’s te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Luchtfotograaf op deze reproducties wordt aangebracht, zoals is afgesproken in de licentievoorwaarden. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Luchtfotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Aansprakelijkheid
RPX4U fungeert als tussenpersoon en kan bij problemen niet aansprakelijk gesteld worden over de kwaliteit van de geleverde foto’s. RPX4U kan alleen als bemiddelaar tussen de klant, de Luchtfotograaf en andere partijen optreden.

De Luchtfotograaf zal niet aansprakelijk zijn voor het niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen tengevolge van overmacht. Als overmacht zal onder meer gelden oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, beperkingen van overheidswege, weersomstandigheden. De Luchtfotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Luchtfotograaf of door hem ingeschakelde personen. Overmacht geeft de Luchtfotograaf en RPX4U het recht zonder dat van de zijde van de Wederpartij aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding, de overeenkomst te beëindigen of de levertijd te verlengen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement/surséance
Zowel RPX4U, de Luchtfotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft RPX4U en de Luchtfotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Luchtfotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bronvermelding: Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie.


Nieuwste uploads